Επεμβάσεις

Καταρράκτης (φακοθρυψία)

Πώς γίνεται η χειρουργική επέμβαση 

 

Κατά την χειρουργική επέµβαση ο φυσικός θαµπός φακός του µατιού αφαιρείται και αντικαθίσταται µ’ έναν διαυγή, τεχνητό ενδοφθάλµιο φακό. Η χειρουργική του καταρράκτη αποτελεί µία από τις πιο συχνές και αξιόπιστες επεµβάσεις. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από πενήντα χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα παρατηρούν σηµαντική βελτίωση στην όρασή τους µετά από τη συγκεκριµένη επέµβαση.

 

Σήµερα µε την πρωτοπόρα τεχνική της µικροσκοπικής τοµής, η διαδικασία της επέµβασης γίνεται ακόµη πιο ασφαλής από πρωτύτερα και επιταχύνει σηµαντικά την ανάρρωση της ορασης.. Η νέα τεχνική της επέµβασης µέσα από µικροσκοπική τοµή 2 χιλιοστων και η τοποθετηση ενός νέου, τεχνολογικά προηγµένου ενδοφακού, βοηθά ώστε η επέµβαση να γίνει ακόµη καλύτερη και ασφαλέστερη και ο ασθενής θα µπορεί να επιστρέψει στις συνηθισµένες του ασχολίες σε διάστηµα λιγων ηµερών.